Gəncə Dövlət Dram Teatrının “İblis nədir?” tamaşası haqqında teatrşünas Anar Bürcəliyevin düşüncələrini  yenigence.com-un izləyicilərinə təqdim edirik:

Bu gün Azərbaycan bədii ədəbiyyatından söz düşərkənhər an dövrünün, zamanının aktual məsələlərini özündə ehtiva edən və fəlsəfi fikir tarixində ölməzlik ruhu yaşayan Hüseyn Cavidyaradıcılığı yenə də diqqıtimizi cəlb edir. Bu yaradıcılıq elə ədəbi qaynaqlarımızdandır ki, hər dəfə müraciət edərkən onun dühasının yeni-yeni möcüzələri qarşısında heyrətlənməli olur, özümüzü Hüseyn Cavid kimi bir şəxsin romantik ecazkar aləmində hiss edirik. Sözsüz ki, bu gün onun əsərlərindən danışarkən mənzum dramaturgiyamızın dünya ədəbiyyatının şedevrləri sırasında dayanmağa layiq əsərlərindən biri olan “İblis” faciəsi ədibin bu ecazkar aləmindən xəbər verən şah əsəridir. 1918-ci ildəqələmə alınan “İblis” faciəsinin bədii məziyyətlərinin təhlil olunması hər bir anda dövrünün eləçə də zamanın tələbidir. “İblis” faciəsinin Birinci Dünya müharibəsi illərində qələmə alınması, Hüseyn Cavid kimi bir şəxsiyyətin fəlsəfi və humanist düşüncələrinin aktual bir formada daha qabarıq şəkildə açılması, ədalətsiz müharibələrə, müharibə qızışdırıcılarına qarşı nifrət hisslərinin oyanması ideyanın daha dolğun təqdim olunması baxımından bu günümüzlə səsləşməsinin əsas mahiyyəti kimi səciyyəvidir. “İblis” faciəsi öz dövrünün dramatik tarixi gedişatını ifadə etmək ehtiyacından meydana gələn bir əsər kimi bu gün də diqqət mərkəzindədir. Faciənin Birinci dünya müharibəsinin xalqların ictimai, siyasi, mənəvi həyatında doğurduğu sarsıntıların ifadəsi kimi təqdim olunması bu fikri bir daha özlüyündə təsdiq edir. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, məhz “İblis” faciəsi bu müdhiş gerçəkliyin insan həyatına gətirdiyi ağrılar-acılar üzərində böyük ədib Hüseyn Cavidin gərgin düşüncələrindən yaranıb. Məhz dramaturqun bu düşüncə gərginliyi, faciə boyu ideya axtarışlarının mürəkkəbliyi fonunda geniş bir formada təqdim edilir. Xüsusilə XX əsrin əvvəllərində Türkiyənin üzləşdiyi ölüm-qalım şəraiti Hüseyn Cavid ruhunda rahatsızlıq yaratdığından, gerçəkliyin zahiri təzadlarını, ziddiyyətlərin üzdə təzahürlərini ifadə etməklə geniş bir formada təqdim olunur. Əslində pyesin qayəsi daha dərindir. Belə ki, zaman axarında bəşər ruhunun öz batinində ziddiyyəti müəllif ideyasına görə daha dərindən düşünülməkdədir.

Bu günlərdə Gəncə Dövlət Dram Teatrının səhnəsində quruluşçu rejissor İradə Gözəlovanın təqdimatında faciənin motivləri əsasında “İblis nədir?” tamaşasını maraqla izlədim. İlk öncə qeyd edim ki, rejissor bir daha qeyd edilən problemin qoyuluşu, mövzunun dərki baxımından səhnəyə yeni bir fikir və traktofka gətirə bilib. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, rejissor İradə Gözəlovanın hər zaman klassik Azərbaycan dramaturgiyasına müraciəti özünün konseptual baxışları cərcivəsində daha maraqla izlənilir. Bu baxışlar hər an səhnədə yeni bir ideyanın daha dolğun acılıb göstərilməsinə xidmət edir. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu gün dövrün aktual problemlərini özündə göstərməklə “İblis”in təqdim olunması “İblis nədir?” konseptual düşüncə təxəyyülündə İradə Gözəlovadan başqa bir rejissor işində özünü təsdiqləyə bilməzdi. Rejissor əsərdə məşğul olan bütün yaradıcı gəncləri buraya səfərbər etməklə maraq doğuran üsul və vasitələrin istifadəsində daha dolğun bir səhnə əsərinin meydana gəlməsinə nail ola bilib. İradə Gözəlova səhnədə obrazların tam olaraq acılması üçün müəllif ideyasına görə təqdim olunan materialın ayrı-ayrı qaydada fərdi üsulla surətlərin dili ilə canlı bir formada göstərilməsinə calışıb. Tamaşa boyu səhnədə İblisi ayrıca bir surət olaraq görmürük. Buna baxmayaraq başqa sözlə, hər bir obrazın səhnədə təqdimatı rejissor traktofkasındainsan daxilində olan fərdi iblisləri göstərə bilir.Tamaşa boyu hər bir obraz daxilində olan ikinci surətlər kimi rejissor traktofkasında göstərilən İblislər hər kəsi kənardan butün olanlarla bahəm izləyir. Rejissor İradə Gözəlova hər bir obrazın daxilində İblisləri acıb göstərməklə Hüseyn Cavid ideyasının ana xəttini müəyyən etməklə öz konseptual baxışlarında ideyanın bədii xüsusiyyətlərini əlvanlıqla təqdim edə bilirvətamaşa ədibin ideya eləçə də düşüncələrini özündə əks etdirən romantik faciə kimi maraqla izlənilir. Hətta deyərdim ki, rejissor bu quruluşu ilə inteqrativ müasir yanaşma formasında dramaturqun “Peyğəmbər” dramından bəhrələnməklə “Kəssə hər kim tökülən qan izini,qurtaran dahi odur yer üzünü” aforizmini daha dolğun bir formada öz fikir və düşüncələri bucağında qüvvətli bir şəkildə obrazların hər birinindili ilə təqdim edə bilir.Tamaşa boyu səhnədə təqdim olunan fikirdəproblemin açılışına cəlb olunma üsulu Vasifin (aktyor Murad Meyfəliyev) və Arifin (aktyor Ruslan Hüseynov) taleyində müharibənin yaratdığı vəhşiliklər haqqında düşüncələr baxımından ideyanın tam olaraq bu gün Azərbaycanın müasir durumu ilə – torpaqlarımızın xain və nankor ermənilər tərəfindən işğalı kimi göstərilir.Tamaşacı hadisələrin cərəyanı fonunda müharibənin dəhşətlərini eləcə də ağrılarını iç dünyalarında daşıyan üç gəncin – Arifin, Vasifin və birinci yaralı əsgərin (aktyor Emil Salmanov) Vətən, onun tarixi və taleyi haqqındakı düşünçələri ilə bir daha yaxından tanış olur. Hadisələrin bir məkan cərcivəsində cərəyanıArif, Vasif, Rəna, birinci və ikinci yaralı əsgərlər, İbn Yəmin, Xavər, İxtiyar obrazları arasında əlaqələri müəyyənləşdirmək üçün faciənin daha dəqiq bir formada obrazların hər birinin taleyində özünəməxsus izlərlə göstərilməsi aktyor və rejissor işinin səhnədə həmahəngliyinin göstəricisi kimi maraqla baxılır. Ümumiyyətlə hadisələr çox dinamik bir formada rejissor təqdimatında klaster-şaxələndirmə şəklindədir. Əsərdəki ideyanın açılmasında surətlərin rolunu şaxələr üzrə müəyyənləşdirməklə hər an qara lövhədə Arif tərəfindən böyük hərflərlə yazılan “İblis” sözü sanki səkkiz şaxədən ibarətdir. Arif-İblis-Mələk, Rəna-İblis-Xavər, Xavər-İblis-Rəna,İblis-İbn Yəmin-Mələk, Vasif-İblis-Mələk, İxtiyar-İblis-Mələk kimi təqdim olunmaqla göstərilir. Bu kimi səhnədə olan izləmələr İblis obrazı, iblislik və insan təbiətinin xeyirlə şərin daim mübarizə meydanı olması, müharibələr, onları doğuran səbəblər haqqında mühakimələrinə geniş imkanlar yaradır.

Həmçinin xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Hüseyn Cavid “İblis” faciəsi ilə müharibə mövzusuna ötəri tarixi bir hadisə kimi yanaşmır. O, bu kimi ictimai bəlanı doğuran faciələrə səbəb olan mənbələrə nüfuz etmək niyyətini özlüyündə cəmləşdirir. Bunun üçün bir tərəfdən müharibəyə faciəli hadisə kimi baxırsa, digər tərəfdən I Cahan müharibəsində istər Türkiyənin düşdüyü acınacaqlı vəziyyət, istərsə də bəşəriyyətin keçirdiyi dərin sarsıntılar kimi təqdim olunan xeyirlə şərin mübarizəsi mövzusunu belə bir tarixi gerçəkliyin təzadları baxımından canlandırmağa yönləndirir. Hüseyn Cavidin düşüncəsinə görə hər zaman İblis bu sarsıntılı tarixi mühitin mərkəzində dayanan, onu inkişaf etdirən və bütün təzadları özündə daşıyan bir surət kimi göstərilir. Faciə boyu müəllif çıxış yolunu isə yalnız insanın sağlam ideyasında, sağlam zəkasında, ağlında araşdırır. Faciə boyu müharibəyə qarşı duran, bütün qüvvəsi ilə müharibəni inkar edən surət isə Arifdir. Tamaşa boyu maraqla izlənən obrazlardan biri əsərin baş qəhrəmanı olan Arifobrazı rejissor tərəfindən gənc aktyor Ruslan Hüseynova həvalə olunub. Aktyor Ruslan Hüseynov Arifin simasında saf bir sevginin tərənnümü olaraq bu sevgi üçün hər zaman onu qorumağa calışan qüvvə kimi şər qüvvələrin yəni İblislərin hədəfinə cevrilir. Aktyor səhnədə hərb və insanlığın fəlakəti, savaş və humanizmingətirdiyi müsibətlərin problemlərinə Şərq fəlsəfi düşüncə tərzi əsasında yanaşaraqobrazın romantik faciə fonunda təqdim olunmasına nail ola bilib. Hüseyn Cavidin pyesdə təqdim etdiyi ideyaya uyğun olaraq aktyor Ruslan Hüseynov öz ifası ilə bir daha göstərir ki, hərb və onun qurbanları daha çoxdur. Bütövlükdə müharibənin faciələrini, iblisliyin insanlığı məhvə sürükləməsini mürəkkəb dramatik kolliziyalarda, psixoloji və fəlsəfi təzadlarla göstərilməsi gənc aktyor Ruslan Hüseynovun ifasında rejissor traktofkasında daha dolğun bir formada tamaşacıya təqdim olunur. Arifin – aktyor Ruslan Hüseynovungecə-gündüz yalnız sevdiyi gözəl şəfqət bacısı olan Rənanı düşünməsi, onun ardınca həyatını alovlar icinə atması aktyorun psixoloji durumda ən cətin məqamlarda belə düşüncələrinin İblislərə qalib gəlməsi fonunda maraqla baxılır.

Tamaşa boyu istedadlı aktyor Samir Abbasovun təqdim etdiyi İbn Yamin surəti ideyanın daha dolğun bir formada təqdim olunması üçün düzgün istiqamətləndirilən çoxşaxəli xüsusiyyətləri ilə diqqət mərkəzində olmağı bacarır. Onun düşüncəsinə görə yalnız intiqamın bu dünyada qalib gələməsi əsas şərt kimi göstərilir. Rənanın atasının qatilinin tapılmasında köməklik göstərmək niyyətində belə olan İbn Yamin – Samir Abbasov şər qüvvə olaraq daxilindəki İblisi bu simanın əsas üzü olaraq təqdim edə bilir. Onun obraz üzərində İblisin sifət və cizgilərinin dəyişərək oynanılması, göstərilməsi aktyorunuğurlu səhnə tapıntısı kimi maraqla izlənilir.

Maraqla izlənilən surətlərdən biri də Vasifdir. Gənc aktyor Murad Meyfəliyevin təqdim etdiyi bu surət öz düşüncələrinə görə tamamilə fərqli bir formada göstərilir. O, Rənanı sevir və bu sevgisini hər an qorumaq üçün onun dalınca qacır. Rənanı hər cür şər qüvvələrdən qorumağa calışır. Hətta Arifin belə Rənaya olan sevgisi onun düşüncələrinə uyğunlaşmır, hər an ona olan sevgisini gizlədə bilmir və çox qısqanır. Aktyor Murad Meyfəliyev obrazın bir surət olaraq tam şəkildə təqdim olunmasına səhnədə müvəffəq ola bilir.

Tamaşa boyu öz qardaşının axtarışında olan Arif bütün günahların İblisdə olduğunu bilərək analoji olaraq günahları bəni-adəmdə görür. Səhnədə İblis-Rəna iki qardaş olan Arif və Vasifi qarşı-qarşıya gətirir. Öz qardaşı olan Vasifi tanımadan Arif ona atəş açır. Vasif yaralı halda yerə düşür və təslimi-can olur. Bu zaman Rənanın daxilində olan İblis ucadan Vasifin Arifin kiçik qardaşı olduğunu bəyan edir. Aktrisa Şəbnur Allahverdilinin təqdim etdiyi Rəna obrazı qisas almaq üçün hər vəclə obrazın daxili İblisini böyük məharətlə göstərə bilir. Aktrisa obrazın mahiyyət etibarı ilə acılıb göstərilməsi zamanı səhnədə olarkən atasının qatilinin kim olduğunun müəyyənləşməsində cətinlik cəkir, bu zaman hər iki halda Arif və Vasifin köməyindən istifadə edir. Bununla belə Vasifin ölümü sonda Rənanın da intihar etməsi ilə nəticələnir. Aktrisa Şəbnur Allahverdili hər an səhnədə rejissor traktofkasından irəli gələn detalların tam şəkildə oynanılması ilə maraqla izlənilir.

Gənc aktrisa Sevinc Hüseynovanın təqdim etdiyi Xavər obrazı öz ikrah hissləri ilə hər zaman səhnədə Rənanı izləyir. Onun hər addımına göz qoyur. Arifin Rənaya olan sevgisini bilir, bu sevgiyə mane olmaq üçün daxili İbilisinin düşüncələrini Arifə təlqin edir. Aktrisa Sevinc Hüseynova hər an qisas almaq üçün həyatda ölümün pəncəsindən ağıllı addım olmadığını deyir. Hətta Arifi ələ salır, onun hissləri ilə oynayır. Aktrisa səhnədə həm də müharibənin insan şüuruna vurduğu psixoloji gərginliyi hərəkət və jestləri ilə böyük məharətlə təqdim edə bilir. Sevinc Hüseynovanın təqdim etdiyi Xavər obrazı səhnədə düşüncələrinin və daxili İblisinin simasına cevrilə bilir.

Tamaşa boyu İxtiyar aktyor Rəşad Hüseynovun, 1-ci yaralı əsgər aktyor Emil Salmanovun və 2-ci yaralı əsgər Rauf Hüseynovun obrazları da maraqla qarşılanır.

Rejissor İradə Gözəlova tərəfindən pyesdə olan bir sıra obrazlar İblis, Mələk, Zənci çavuş, Teyf, Elxan həmçinin epizodik surətlər     ixtisar edilərək, tamamilə cıxarılsa da tamaşanın ümumi ahənginə və müəllif ideyasına heç bir ziyan gətirmir. Əksinə bu gün müasir teatr estetikasına uyğun olaraq daha da konkret bir şəkildə ideyanın təqdim olunmasına xidmət etməklə maraqla baxılır. Lakin tamaşanın sonuna yaxın iki obrazın klon şəklində göstərilməsi və 2-ci yaralı əsgər aktyor Rauf Hüseynov tərəfindən hansısa rəvayətin söylənilməsi pyesin ideya düşüncəsinə tamamilə ziddir.Bu səhnələrin ixtisarına ehtiyac var.

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, əsərin məzmunu və müəllifin düşüncələri İblisi bəşəri fikirləri meydana gətirən ciddi amillərin ümumiləşdirilən bir obrazı kimi canlandırmaqdadır. Bu əsərlə müəllif bütöv insanların mənəvi mühitini, intellektual düşüncəsini dövrün məsələlərinə yönəldir ki, bu da özünün bəşəriliyi ilə bağlıdır. Rejissor İradə Gözəlova bu ideyanı dərindən duymaqla “İblis nədir?” sualı ilə tamaşacını düşüncələri ilə baş-başa qoyur ki, hər kəs tamaşanın sonunda bu sualın cavabını öz daxili İblislərində axtarır.

“İblis nədir? Cümlə xəyanətlərə bais… Ya hər  kəsə xain olan insan nədir? İblis…” –söyləyənHüseyn Cavid dramaturgiyası hər zaman öz müasiri olaraq bu gündə yaşayır və yaşayacaqdır.